Highland cattle

Menu


Social Media

follow EFNCP on Facebook
HNV Showcases

Българската част на Западна Стара планина

Западна Стара планина (Северозападна България)

Тест: Koen De Rijck (WWF Дунавско-Карпатска програма)

Western Stara Planina

Районът на Западна Стара планина се простира на обща площ от 4043 кв. км, от които 2099 кв. км са на територията на България и 1944 кв. км са на сръбска територия. Това е планински район с необикновено природно богатство и биологично разнообразие. От социално-икономическа гледна точка районът е определен като изоставащ в развитието си и представлява един от най-бедните региони в Европа.

Този доклад се отнася за българската част на Западна Стара планина, която е зона от Натура 2000 и е предложена за защитена територия със статут „природен парк”. Около 60% от района е зает от гори, а останалата част са земеделски земи, най-вече – пасища. Някои от тях са заети от (предимно) естествена тревна растителност (алпийските или високите планински пасища, крайречните ливади, каменисти и скалисти участъци), останалите са полу-естествени (вторично появили се пасища), формирани от човека след премахване на горите.

Повече информация:

© Снимки: Koen De Rijck, Евгени Динев, Нели Папазова, С. Бешков, Geopic, Стоян Стоянов, Matt Rowlings


 
Logo Printversion EFNCP
European Forum on Nature Conservation and Pastoralism
Online: http://www.efncp.org/hnv-showcases/bulgaria/bg/western-stara-planina/
Date: 2022/08/12
© 2022 EFNCP – All rights reserved.